Information till Torgets aktieägare om utbetalning av ersättning för överlåtna aktier

  • I det postala utskicket till Dig som aktieägare beskrevs köparen och köparens erbjudande till Dig. Du ombads dels att acceptera eller avstå erbjudandet, dels att kvittera att de förtecknade aktierna var de korrekta. Utskicket resulterade i att aktieägare representerande 98% av aktierna accepterade köparens bud, dvs långt över den eftersträvade nivån på 90%. (De resterande 2%:en består i huvudsak av okända aktieägare och blir föremål för s k tvångsinlösen)
  • Erbjudandet var 35,85 +/- 1,00 kr per aktie beroende på det slutliga utfallet i bokslutet 20210430. Sedan erbjudandet har tyvärr restaurangen drabbats av betalningssvårigheter vilket direkt belastar resultatet. Priset per aktie håller sig emellertid inom det utlovade intervallet och uppgår till 35.07 kr per aktie. Det är detta pris som ligger till grund för de utbetalningar som görs av köparen fr o m 2021-05-28 och under vecka 22.

Styrelsen, Förvaltnings AB Ljusterö Torg